Jaarrekening, accountantsverklaring & deponeren Kamer van Koophandel

Jaarrekening

Jaarlijks helpen we je bij het voldoen aan de wettelijke regels. Zo voldoet de jaarrekening altijd aan de huidige wet- en regelgeving.

Voor BV’s is dit Titel 9 BW 2.
Eenmanszaken en stichtingen zijn wettelijk niet verplicht om een jaarrekening op te stellen. Als je toch een jaarrekening nodig hebt, kun je kiezen uit Titel 9 BW 2, RJ 640 of eigen gekozen grondslagen welke maatschappelijk aanvaardbaar zijn..

Voor BV’s beoordelen we in welke bedrijfsgrootte de onderneming valt. De onderneming valt in een bedrijfsgrootte als de jaarrekening 2 jaar achter elkaar voldoet aan minimaal 2 van de onderstaande kenmerken:

Activa (bezittingen) Netto-omzet Aantal werknemers
Micro < € 350.000 < € 700.000 < 10 personen
Klein € 350.000 – € 6 mln € 700.000 – € 12 mln 10 – 50 personen
Middelgroot € 6 – € 20 mln € 12 – € 40 mln 50 – 250 personen
Groot > € 20 mln > € 40 mln

Een jaarrekening welke voldoet aan de vereisten voor ‘klein’ kent een uitgebreide toelichting van de balans- en winst & verliesposten. Dit is handig voor jouw inzicht.

Indien de BV voldoet aan de vereisten voor micro-wetgeving mag er ook een balans + winst & verliesrekening zonder toelichting opgesteld worden. Dit betekent veel vrijstellingen en een kostenbesparing.

We bespreken altijd samen de jaarcijfers waarbij je slimme financiële en fiscale tips krijgt hoe het beter of gunstiger kan.

Samenstellingsverklaring van de accountant

Bij een samenstellingsopdracht ondersteunen wij bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij passen daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toe. Als slotstuk van onze werkzaamheden gaan wij door het lezen van de jaarrekening globaal na dat het beeld van de jaarrekening overeenkomt met onze kennis van de onderneming.

De opdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 4410 ‘Samenstellingsopdrachten’. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften. Dit houdt in dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief uitvoeren en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door jouw verstrekte gegevens.

Bij de jaarrekening krijg je een samenstellingsverklaring. In deze verklaring staan de inhoud van de opdracht, de verantwoordelijkheid van het bestuur en de verantwoordelijkheid van de accountant.

Een samenstellingsverklaring van een accountant heeft een positieve invloed op derden, bijvoorbeeld voor banken, hypotheek- of subsidieverstrekkers. Omdat accountant een wettelijk beschermd beroep is en accountants onder toezicht staan van de NBA. Periodiek worden er kwaliteitstoetsen verricht door de NBA en accountants dienen daarnaast de jaarlijks verplichte Permanente Educatie te volgen.

Dit om onze kennis actueel te houden en nieuwe ontwikkelingen bij te houden. Kwaliteit verzekerd.

Overige verklaringen

We kunnen bij historische financiële informatie verschillende soorten opdrachten uitvoeren, afhankelijk van de vraagstelling van de opdrachtgever en de informatiebehoefte van de gebruiker. In de praktijk komt een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening het meeste voor. Lees hier meer over de verschillende soorten verklaringen.

Deponeren Kamer van Koophandel

Het jaarlijks deponeren bij de Kamer van Koophandel van jouw jaarrekening is wettelijk verplicht. Hiermee komt de financiële informatie van je onderneming beschikbaar voor iedereen die daarin geïnteresseerd is, zoals je leveranciers, samenwerkpartners, kredietverstrekkers en mogelijk nog vele anderen.

Hoe groter je BV hoe meer financiële informatie je openbaar dient te maken bij de Kamer van Koophandel. Aan de hand van het bedrijfsgrootte criteria schema van hierboven bepaalt de grootte van je onderneming hoeveel informatie je dient te deponeren.

We bereiden eveneens de notulen van de Algemene Vergadering Aandeelhouders (AvA) voor je voor. Hierin wordt oa de jaarrekening vastgesteld door de aandeelhouders.

Het deponeren lijkt een futiliteit want je krijgt geen herinnering van de Kamer van Koophandel als je niet tijdig of zelfs helemaal niet deponeert. Echter het niet (op tijd) deponeren kan later grote bestuurdersaansprakelijkheid gevolgen voor jou hebben.

Wij helpen jou derhalve met het tijdig voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zodat je ’s nachts lekker slaapt.

Online accorderen

Door het online ondertekenen van jaarrekeningen via SignRequest bespaar je tijd want nu hoef je niet meer te printen, ondertekenen en in te scannen of per post te versturen. Het werkt intuïtief, het is veiliger dan e-mail en ook veel beter voor het milieu.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?
Neem vandaag nog contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Mail of bel met Iris op hallo@accountantiris.nl of 020-244 04 37 

Top